Przedstawiamy nową wersję
aplikacji e-Zamawiający,
stworzoną dla oraz z Zamawiającymi.

Mając na uwadze nadchodzące zmiany oraz dbając o jak najlepszą jakość dostarczanych usług wprowadziliśmy zmiany w aplikacji e-Zamawiający.

Co nowego w aplikacji e-Zamawiający:

Wraz z nowym uaktualnieniem pojawi się kilka ważnych funkcji, które usprawnią przeprowadzenie przetargu.

Procedura odwrócona

Klonowanie postępowania

Unieważnienie postępowania na części

Raport załączników

Rażąco niska cena

Umowa ramowa z postępowania

Dialog techniczny

Zamówienia na usługi społeczne

Protokół z otwarcia ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Oferty dodatkowe

Publiczna Sesja Otwarcia Ofert

Weź udział w bezpłatnym webinarium podczas, którego rozprawimy się z mitami dotyczącymi elektronizacji

Kiedy – 25.10.2018r.; godz. 11.00

Miejsce – na Twoim komputerze

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zespół e-Zamawiający pozostaje do Państwa dyspozycji:

oneplace.admin@marketplanet.pl

+48 22 576 87 90

©2018 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

Przy przejściu do Publicznej Sesji Otwarcia Ofert system automatycznie wygeneruje folder Publiczna sesja otwarcia ofert w dokumentach wewnętrznych. Jest on domyślnie publiczny. W środku wygenerują się formularze ofert dostawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert aplikacja automatycznie opublikuje kwotę na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).

Zawrzyj umowę ramową z jednym albo wieloma wykonawcami. Po skończonym postępowaniu system umożliwia Ci zapisanie w systemie umów ramowych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu i utworzenie obiektu grupującego te umowy.

Aplikacja zwraca uwagę na różnice na poziomie minimum 30% występujące w cenie całkowitej oferty w stosunku do: wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

1 kliknięciem generuj raporty z załączników. W raporcie wyszczególnione są wszystkie załączniki dodane w danym postępowaniu. Zakres informacji: nazwa pliku, data załączenia, użytkownik, rozmiar pliku, miejsce załączenia pliku w systemie.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaj oceny ofert, a następnie zbadaj, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 24aa ustawy Pzp)

Przeprowadź dialog techniczny. Zwróć się bezpośrednio do ekspertów lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Po przeprowadzonym postępowaniu utwórz w systemie umowę z wykonawcą wyłowionym w postępowaniu.

System monitoruje punktację oraz ceny podane przez wykonawców. Jeżeli znajdzie 2 identyczne oferty (2 wykonawców z takim samym rankingiem i ceną) to pozwoli na stworzenie rundy dla ofert dodatkowych.

Ogłoś postępowanie na usługi społeczne zgodne z rozdz. 6 ustawy PZP. W ramach procedury dostępne są tryby: procedura nieograniczona, ograniczona, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z jednym wykonawcą (zamówienie z wolnej ręki), postępowanie w trybie art. 138o PZP.

Utwórz i zarejestruj w systemie umowy w sprawie zamówienia publicznego na formularzu nie powiązanym z postępowaniem. Dzięki tej funkcji zarejestrujesz umowy zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego poza aplikacją

Aplikacja e-Zamawiający umożliwi Ci unieważnienie postępowania podzielonego na części (w przypadku, kiedy spełnione zostaną ustawowe przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp). Przy każdej z części wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole.

Nie musisz już sam sporządzać protokołu z otwarcia ofert. Aplikacja automatycznie generuje edytowalny dokument zawierający informacje zgodne z art. 86 ust. 5. Po przejściu do oceny ofert wyświetli się komunikat o wymogu publikacji protokołu z otwarcia ofert, tj. zmiany statusu folderu na publiczny.

Skróć czas pracy nad przygotowaniem nowego postępowania poprzez klonowanie istniejących już postępowań oraz wniosków. Klonowaniu ulegają dane podstawowe z wyjątkiem numeru, części i pozycje, komisja przetargowa, warunki, kryteria, dostawcy oraz JEDZ.

Utwórz i zarejestruj w systemie umowę ramową na formularzu nie powiązanym z postępowaniem. Dzięki tej funkcji zarejestrujesz umowy zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego poza aplikacją